Bilmeyenler ��in c99 Shell Nedir Ne�idir Ne ��e Yarar ?
c99 shell di�er sheller gibi y�klendi�iz sitede size �e�itli yetkiler veren zararl� php scripttir. bu scriptle linux ve windows sunuculara arka kap�dan(backdoor) bir tak�m i�lemler yap�labilir. Serverde b�rakmak, server g�venli�i i�in tehlikelidir. c99 shell b�t�n antivir�slerce zararl� yaz�l�m olarak kabul edilmekte ve antivir�slerce silinmektedir lakin kodlar� �ifrelendi�inde yakalanmaya bilir. Bu scriptte serverdeki izinler yetkiler (permission) beyaz renkli olanlar yazma yetkisi olmayanlar, ye�il renkli olanlar ise yaz�labilir tam yetki izinlerini g�stermektedir.izinlerini g�stermektedir.

 

G�zat Upload ise ye�il renkliyse dosya upload edilebilir, dosya upload�na izin var demektir K�rm�z� renkteyse dosya upload izni yok demektir. Bu scriptle klas�r olu�turabilir, dizinler aras� ge�i� varsa izinler m�saitse b�t�n dizinler kontrol edilebilir. De�i�tir b�l�m�nden ye�il renkli yazma izinli dosyalar de�i�tirilebilir. Gene bu scritle back connect arka kap�dan netcat nc.exe vas�tas�yla ba�lan�labilir. Serverde izin verilen b�t�n komutlar �al��t�r�labilir, root exploitleri denenebilir, Kriptolu veya kriptosuz �ifreler okunabilir. Di�er bir �zelli�ide SQL b�l�m�nden config.php configuration.php, wp-config.php gibi dosyalar okunarak sql ba�lant� bilgileri al�narak sql ye eri�ilebilir, sql ile ilgili b�t�n i�lemler yap�labilir. Sonu� itibariyle, serverde bu t�r zararl� scriptlere kar�� �nlem al�nmad�ysa son derece tehlikelidir.


, , , , , , , ,